Zobacz wszystkie ()
Brak wyników wyszukiwania.
0 Ulubione
produkty

Regulamin sklepu internetowego

&1. Definicje i pojęcia

1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

4. Sklep internetowy – Sprzedawca, serwis internetowy dostępny pod adresem https://zasilanie-awaryjne.pl;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy zasilanie-awaryjne.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów

&2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę BEAN Alicja Milewska prowadzącą działalność pod adresem: 03-728 Warszawa, ul. Targowa 33A lok. 18 NIP: 5262085164, REGON: 140012523

2. Wszystkie ceny zamieszone w sklepie internetowym są podawane w złotych, zawierają podatek VAT, inne konieczne opłaty podatkowe oraz opłaty związane z gospodarowaniem odpadami i są wartościami brutto.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy Kupującym w sklepie internetowym, a Sklepem

4. Kupującym jest każda osoba fizyczna nie posiadająca osobowości prawnej.

5. Sklep internetowy oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie zasilanie-awaryjne.pl są wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

6. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin sklepu (zasilanie-awaryjne.pl).

&3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Kupujący może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. Sklep internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu internetowego.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody sklepu internetowego.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

&4. Realizacja zamówienia

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru produktu w sklepie internetowym oraz wykonywać wszelkie czynności koniecznie do zawarcia umowy, zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez sklep internetowy.

2. Po dokonaniu wyboru Towarów należy je dodać do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Wszystkie zmiany Kupujący może dokonywać do momentu naciśnięcia przycisku ostatecznie zatwierdzającego złożenie Zamówienia.

4. Po podaniu przez Kupującego wszystkich poprawnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem internetowym zasilanie-awaryjne.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

&5. Dostawa

1. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich InPost (kurier lub paczkomat) lub DHL (kurier) w zależności o wyboru Kupującego w trakcie zakupu. O kosztach przesyłki wybranego towaru, Kupujący zostaje poinformowany przed i w trakcie składania zamówienia, lecz przed jego ostateczną akceptacją. Warunki dostawy z odpowiednimi cenami znajdują się również poniżej:

- przesyłka kurierska InPost po przedpłacie na konto: 0zł

- paczkomaty InPost po przedpłacie na konto: 0zł

- paczkomaty InPost za pobraniem: 20zł

- przesyłka kurierska InPost za pobraniem: 20zł

- przesyłka kurierska DHL po przedpłacie na konto: 30zł

- przesyłka kurierska DHL za pobraniem: 40zł

Szczegółowe koszty dostawy dostępne są pod linkiem: Wysyłka (zasilanie-awaryjne.pl)

2. Termin realizacji zamówienia:

Kurier (dostawa w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia). Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany i zdeklarowany przez Kupującego w procesie składania zamówienia. Maksymalny czas realizacji zamówienia do 14 dni.

3. Wszystkie oferowane produkty po uprzednim potwierdzeniu zamówienia można również odebrać osobiście w siedzibie firmy pod adresem: BEAN, ul. Targowa 33A lok. 18 03-728 Warszawa

4. Z przesyłką lub razem z produktem przy odbiorze osobistym dostarczany jest dokument zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz pełna dokumentacja wraz z Kartą Gwarancyjną.

5. Kupujący ma prawo ocenić stan produktu i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, Kupujący ma prawo do odmowy przyjęcia uszkodzonej przesyłki.

&6. Metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- płatnością on-line w systemie PayU

- kartą kredytową

- przelewem tradycyjnym na wskazane konto

- za pobraniem

&7. Prawo odstąpienia od umowy, zwroty

Informacje o prawie odstąpienia od umowy i zwrotach dostępne są pod linkiem: Warunki odstąpienia (zasilanie-awaryjne.pl)

&8. Reklamacje

1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: BEAN Alicja Milewska, ul. Targowa 33A lok 18, 03-728 Warszawa e-mail sklep@zasilanie-awaryjne.pl. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

&9. Gwarancja

1. Zakres ochrony gwarancyjnej: Sklep internetowy informuje, że według naszej wiedzy technicznej, produkty nie posiadają żadnych wad materiałowych, a w momencie sprzedaży są sprawne i gotowe do użytkowania. Gwarancja obowiązuje na produkt nabyty przez Kupującego - „pierwszego konsumenta końcowego” w okresie 24 miesięcy od momentu nabycia produktu (podstawą do przystąpienia udzielenia gwarancji jest data na dowodzie zakupu lub wypełniona poprawnie karta gwarancyjna). 

2. Okres gwarancji: Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące i zaczyna się w dniu zakupu przez Kupującego - „pierwszego konsumenta końcowego”. W przypadku reklamacji Towaru należy zwrócić się do Sprzedawcy produktu bądź bezpośrednio do wskazanego w karcie gwarancyjnej punktu serwisowego.

&10. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem internetowym a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem internetowym a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu internetowego.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Menu

Menu

Aby dodać do ulubionych musisz być zalogowany.

Zaloguj się